POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. W związku z korzystaniem przez usługobiorcę ze strony internetowej www.szybkainwentaryzacja.pl (dalej zwanej Serwisem), PWSK zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, jak również informacje o aktywności usługobiorcy w serwisie (lub w ramach witryny). W niniejszej Polityce Prywatności (dalej zwanej Polityką) zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, w tym zasady wykorzystywania plików cookies lub innych technologii w ramach strony internetowej www.pwsk.pl. Polityka poddawana jest bieżącej weryfikacji celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

2. Administratorem danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą PWSK Sp. z o.o., ul. Hermisza 15, 41-800 Zabrze, NIP: 6312477459, REGON: 240270943, działający wyłącznie w ramach spółki cywilnej w oparciu o wyraźne postanowienia umowne ustalające Administratora. Administrator w dalszej części polityki prywatności zwany jest też PWSK lub Usługodawcą.

3. Kontakt z Administratorem uzyskać można:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej stosując adres e-mail: biuro@pwsk.pl;
• pod adresem korespondencyjnym: ul. Hermisza 15, 41-800 Zabrze

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. PWSK zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z pobieranymi i przechowywanymi danymi osobowymi oraz do ich należytego zabezpieczenia, wykorzystując wszelkie wymagane środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 2
ZASADY PRZETWARZANIA

1. PWSK jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych pozyskanych podczas używania przez usługobiorcę Serwisu, korzystania z usług lub różnego rodzaju działań czy akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Administratora. Serwis pozyskuje informacje o usługobiorcach i ich aktywności w następujący sposób: poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty lub przez dobrowolnie wprowadzone przez usługobiorców dane w formularzach elektronicznych dostępnych w Serwisie lub poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.

2. Dane podawane przez usługobiorców w związku z korzystaniem z Serwisu są używane przez PWSK w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to w szczególności takie działania, jak: utrzymywanie Kont; realizowanie rozliczeń, fakturowanie; przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne (podatkowe, finansowo-księgowe); realizację obsługi, w tym odpowiedzi na pytania usługobiorców, procesy reklamacyjne; wyjaśnienia w zakresie rozliczeń; kontakt handlowy w przypadku zainteresowania lub prośby usługobiorcy; przesyłanie informacji handlowych, marketingowych – jeśli usługobiorca wyraża zainteresowanie lub zgodę na konkretne formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter lub oznaczając odpowiednią zgodę.

3. Okres przetwarzania danych osobowych przez PWSK zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zasadniczo dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, wykonania zobowiązania, realizowania zamówienia lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach wynikających z przepisów prawa (np. działań podejmowanych w ramach marketingu bezpośredniego). Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, okres przetwarzania danych może być przedłużony o konieczny okres limitowany datą przedawnienia roszczeń zgodnie z odpowiednimi przepisami. Po tej dacie odpowiednie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W sytuacji wykonywania umowy, zamówienia lub innego świadczenia na rzecz usługobiorcy, PWSK będzie bowiem przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wówczas okres przetwarzania, w tym przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych lub dokumentów rozliczeniowych determinowany jest terminami wynikającymi z odpowiednich przepisów krajowych. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

4. W sytuacji zainteresowania usługobiorcy korzystaniem z Serwisu, w tym konkretnymi usługami konieczne stanie się podanie niektórych danych osobowych. W przypadku formularzy elektronicznych, podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wymaganych skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i konsekwentnie w zależności od rodzaju formularza, brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, pobrania publikacji, poradnika lub innego pliku bądź też zapisu na newsletter. W przypadku danych potrzebnych do realizacji czynności zakupowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne a konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z usługobiorcą kontaktu w przyszłości. W przypadku danych Klientów, którzy są stroną zamówienia, podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i zrealizowania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

5. PWSK może zostać zobowiązany do udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie odpowiednich żądań w ramach obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty publiczne, którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz podmioty, którym PWSK może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu PWSK. Z uwagi na realizację usług, w tym obsługę zamówienia dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, a zwłaszcza dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom czy przewoźnikom, jednostkom świadczącym usługi finansowe, takim jak banki i operatorzy płatności lub podmiotom realizującym usługi marketingowe, ewentualnie podmiotom powiązanym z Administratorem.

6. PWSK analizuje niektóre dane o usługobiorcach, które posiada, tj. historię przeglądania stron internetowych PWSK, historię aktywności na profilach PWSK w social mediach tj. „Facebook”, „LinkedIn”, „Twitter” lub dane pochodzące z wysyłanych przez PWSK newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem już rozpoczętych lub zakończonych przez usługobiorcę akcji, zachowania kliknięć na stronach internetowych PWSK lub w newsletterze w celu zebrania informacji istotnych dla usługobiorcy. Analiza ta ma wpływ na dobór reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu lub dobór oferowanych usługobiorcy produktów. W konsekwencji, usługobiorca może otrzymywać oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy pocztowej, elektronicznej (e-mailowej) lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych). Opisywane działania podejmowane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PWSK, zamiarem poznania odbiorców usług świadczonych przez Administratora, sporządzenia ich profilu i możliwości zaproponowania informacji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Z tych względów przetwarzanie danych jest korzystne dla usługobiorcy, ponieważ umożliwia dostęp do wiadomości zbieżnych z ich preferencjami. Analiza podejmowana przez Administratora nie będzie wywoływać wobec usługobiorcy żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

7. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). PWSK przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem właściwego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych lub przez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, ewentualnie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Przekazanie danych osobowych poza EOG może jedynie nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych np. przez Google LLC, tj. Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

§ 3
UPRAWNIENIA PODMIOTU DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, usługobiorcy przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo wystąpić względem PWSK z żądaniem informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, a jeśli taka sytuacja ma miejsce jest uprawniona do uzyskania podstawowych informacji o zasadach przetwarzania jej danych.

2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od PWSK kopii przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Kolejne mogą zostać obciążone opłatą.

3. Prawo do sprostowania i uzupełnienia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od PWSK niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych przepisami.

5. Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od PWSK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych przepisami.

6. Prawo do przeniesienia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Zasady wniesienia sprzeciwu, w tym przypadki w których jest to możliwe szczegółowo reguluje art. 21-22 RODO.

8. Prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim dane usługobiorcy przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, ewentualnie kontaktując się z PWSK.

9. Prawo skargi – osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4
CELE PRZETWARZANIA
Zasady ogólne

1. Dane osobowe usługobiorców zwłaszcza adres IP lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych narzędzi wykorzystywanych przez Administratora przetwarzane są zasadniczo w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym prawidłowej obsługi procesów związanych z prowadzeniem Serwisu. Główną podstawą prawną przetwarzania w zakresie celu zasadniczego jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W związku z celem zasadniczym Administrator przetwarza również dane w celach marketingowych lub z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania w tych dwóch przypadkach jest co do zasady prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Informacje o niektórych zachowaniach usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Aktywność w Serwisie, w tym dane osobowe usługobiorcy są rejestrowane w logach systemowych. Logi obejmują m.in. adres IP Usługobiorcy, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Usługobiorca. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Usługobiorcy. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Usługa administracyjna

4. Usługobiorcy, którzy decydują się na rejestrację i założenie Konta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mailowego. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie innych danych jest dobrowolne. W ramach usługi administracyjnej założenia i obsługi Konta, dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności usługobiorców w Serwisie i sposobu korzystania z Konta, a także preferencji usługobiorców w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
d) marketingowych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Usługa handlowa

5. Złożenie zamówienia na Towary prezentowane przez PWSK w Serwisie za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności Koszyka wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klienta. Podanie danych obowiązkowych tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mailowego – jest wymagane celem realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością obsługi zamówienia. Podanie innych danych jest fakultatywne. Dane osobowe w ramach realizacji zamówienia przetwarzane są w celach:
a) wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na PWSK, wynikających zwłaszcza z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) realizacji złożonego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w ramach procesów reklamacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
d) analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności usługobiorców w Serwisie, a także preferencji zakupowych Klientów w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
Usługa kontaktowa

6. PWSK zapewnia możliwość komunikacji na indywidualne żądanie usługobiorcy z osobami realizującymi obsługę klienta w zakresie świadczonych usług lub prowadzonej współpracy handlowej przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych niezbędnych do nawiązania kontaktu z usługobiorcą, tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail. Zainteresowany kontaktem może podać również inne dane w celu ułatwienia komunikacji lub obsługi zapytania. Podanie danych obowiązkowych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje niemożnością obsługi. Podanie innych danych jest dobrowolne. W ramach usługi kontaktowej, PWSK przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) obsługi zapytania usługobiorcy przesłanego przez udostępniony formularz. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w przypadku danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez usługobiorców za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
Usługa edukacyjna i informacyjna

7. PWSK przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w związku ze świadczeniem usługi edukacyjnej polegającej na zapewnieniu dostępu do informacji zamieszczonych w Serwisie lub udostępnianiu publikacji obejmujących wiedzę fachową oraz specjalistyczne poradniki lub informacje branżowe. Skorzystanie z proponowanych publikacji lub poradników wymaga podania danych niezbędnych do przekazania informacji, tj. adresu e-mail, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zainteresowanego. W ramach usługi edukacyjnej, PWSK przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) Udostępnienia wnioskowanych informacji usługobiorcy zainteresowanemu pobraniem dostępnych publikacji lub poradników. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) marketingowych Administratora poprzez przekazywanie wiedzy specjalistycznej w zakresie promowanych technik, rozwiązań, towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez usługobiorców za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
Marketing

8. PWSK przetwarza dane osobowe usługobiorców w celu realizowania działań marketingowych. Przetwarzanie dla celów marketingowych następuje w związku z kierowaniem do usługobiorców reklamy lub prowadzeniem innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS/MMS lub kontaktu telefonicznego. Poza kierowaniem reklamy kontekstowej, PWSK przetwarza dane osobowe usługobiorców, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do usługobiorców również reklamy behawioralnej, tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji usługobiorcy. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie usługobiorców. Przetwarzanie dla celów marketingowych następuje także w związku ze świadczeniem przez PWSK usługi newslettera usługobiorcom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Zamiarem świadczenia usługi wysyłki newslettera podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania celem wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku kierowania do usługobiorcy treści marketingowych w ramach newslettera, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) realizowany z uwagi na uprzednią zgodę usługobiorcy na otrzymywanie newslettera. Administrator informuje niniejszym usługobiorcę, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter przechowywane są w serwerach Freshmaila i Mailer Lite. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego firmy Freshmail i firmy Mailer Lite.

9. PWSK przetwarza dane osobowe usługobiorców odwiedzających profile PWSK prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Linkedin), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w promowaniu własnej marki. Dane te są przetwarzane w celu informowania usługobiorców o aktywności Administratora i promowania wydarzeń, usług lub towarów w związku z prowadzeniem profilu.

 

§ 5
TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W RAMACH SERWISU

1. Administrator informuje niniejszym iż wykorzystuje opisane poniżej narzędzia dla celów marketingowych lub analitycznych. Szczegółowy sposób działania poszczególnych rozwiązań określonych w ust. 2-4 poniżej można znaleźć w politykach prywatności publikowanych przez dostawców wymienionych rozwiązań.

2. PWSK wykorzystuje piksele Facebooka czyli rozwiązanie pozwalające na mierzenie efektywności akcji lub kampanii reklamowych prowadzonych przez PWSK w portalu Facebook na podstawie analizy działań podejmowanych przez usługobiorców w witrynie. Zastosowanie piksela pomaga ocenić skuteczność reklam, jak i skoordynować politykę reklamową. Narzędzie umożliwia remarketing w kampaniach reklamowych na Facebooku, czyli docieranie z reklamą do osób które miały już styczność ze stroną internetową lub dokonały konkretnych akcji.

3. PWSK stosuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, udostępniane przez firmę Google w postaci Google Analitycs. Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na komputerze usługobiorcy i umożliwia analizę korzystania ze strony PWSK. Szczegółowe zasady działania, funkcje lub sposób w jaki Google Analytics zbiera i przetwarza dane znaleźć można pod wskazanym linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji usługobiorcy ani nie łączy ich w celu umożliwienia identyfikacji. PWSK wykorzystuje Google Analytics, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie Serwisu. Uzyskane dane statystyczne wykorzystuje, aby ulepszyć ofertę lub uczynić ją bardziej interesującą dla usługobiorcy.

4. PWSK wykorzystuje wtyczki portali społecznościowych czyli interaktywne elementy na stronie www, które pozwalają na udostępnianie treści z witryny w social media oraz umożliwiają bezpośrednie przekierowywanie usługobiorcy odwiedzającego stronę do profili społecznościowych firmy. Plugin Social Media pozwala na zliczanie statystyk udostępnień zamieszczonych przez usługobiorcę treści na łamach takich portali społecznościowych jak „Facebook”, „LinkedIn”, „Twitter”, „Google Plus”.

5. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli dane informatyczne, niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym usługobiorcy przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin usługobiorcy w serwisie i jego aktywności. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

6. PWSK uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach Cookies z uwagi na względy statystyczne, marketingowe lub chęć zapewnienia prawidłowego działania strony, a w szczególności, w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji usługobiorcy lub optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki pozwalają rozpoznać urządzenie usługobiorcy serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych (w związku z kierowaniem do usługobiorców reklamy behawioralnej);
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury czy zawartości;
3) utrzymania sesji usługobiorcy Serwisu;
4) uwierzytelniania osób korzystających z Serwisu.

7. W ramach Serwisu wykorzystywane są podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.

8. Za pomocą plików Cookies nie można dokonać bezpośredniej identyfikacji usługobiorcy. Pliki Cookies nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

9. Wykorzystanie plików cookies wymaga co do zasady uzyskania zgody usługobiorcy. Wyjątkiem są pliki cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Usługobiorcy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu usługobiorcy serwisu. Administrator informuje dodatkowo, że pliki cookies mogą być przez usługobiorcę usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z ewentualnych narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta usługobiorca. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

10. PWSK zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym usługobiorcy Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez partnerów współpracujących z PWSK.

Zaczekaj!

Zanim opuścisz naszą stronę, pobierz bezpłatne demo programu Szybka Inwentaryzacja.

Przetestuj go w swojej organizacji.